Xingú. Xingú unnvit der Mündung, Stromaufnvarts geschen den 1ten. December 1842/Veiros Stromaufnvarts geschen den 1te. December 1842/Ilha Roxa, in der Mündung des Maxipaná den 1ten. December 1842/Pombal den 22ten. December 1842/ Luzel 2ten. December 18

x
 
 

Thumbnail

Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)